Projekt “Kierunek progres – kompleksowy program rozwoju kwalifikacji kierowców”.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia projektowego jest nabycie przez 140 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych i językowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje, w okresie od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r.

Wartość projektu: 1 758 456,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 582 610,40 zł

w tym kwota dofinasowania z EFS: 1 494 687,60 zł.

Projekt pn. „Kierunek PROGRES – kompleksowy program rozwoju kwalifikacji kierowców” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Grupę docelową projektu stanowi 140 osób (w tym 9 kobiet – minimalna ilość) pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na charakter wsparcia – zdobycie kwalifikacji, które zgodnie z przepisami prawa wymagają osiągnięcia określonego wieku, uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

a) W przypadku przystąpienia do bloku szkoleniowy: Zawodowy kierowca samochodu ciężarowego posiadają:

– 21 lat,

– prawo jazdy kat. B;

b) W przypadku przystąpienia do bloku szkoleniowy: Zawodowy kierowca autobusu posiadają:

– 24 lata,

– prawo jazdy kat. C.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2016r. od 31.10.2017r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego.

Projekt został podzielony na dwa odrębne zadania, mianowicie:

a) Blok szkoleniowy: Zawodowy kierowca samochodu ciężarowego obejmujący następujące formy wsparcia uczestników projektu:

– badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające możliwość przystąpienia do kursu prawa jazdy,

– kurs prawa jazdy kat. C (20 godzin teorii i 30 godzin praktyki) – wymagana 100% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin na prawo jazdy kat. C (jedno podejście do egzaminu),

– badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające możliwość wykonywania zawodu kierowcy,

– kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach bloku programowego C1, C, C1+E i C+E (130 godzin teorii, 8 godzin praktyki, 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych) – wymagana 100% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (jedno podejście do egzaminu),

– kurs bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym (16 godzin teorii) – wymagana 80% frekwencja uczestnika projektu na kursie,,

– egzamin z bezpiecznego mocowania ładunku w transporcie drogowym (jedno podejście do egzaminu),

– profilowany kurs języka angielskiego lub niemieckiego (120 godzin teorii) – wymagana 80% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin z języka angielskiego lub niemieckiego (jedno podejście do egzaminu),

– materiały szkoleniowe przy wszystkich rodzajach kursów,

– catering (obiad) na kursie prawa jazdy i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

– catering (przerwa kawowa) na kursach języka angielskiego lub niemieckiego.

b) Blok szkoleniowy: Zawodowy kierowca autobusów obejmujący następujące formy wsparcia uczestników projektu:

– badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające możliwość przystąpienia do kursu prawa jazdy,

– kurs prawa jazdy kat. D (20 godzin teorii i 60 godzin praktyki) – wymagana 100% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin na prawo jazdy kat. D (jedno podejście do egzaminu),

– badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające możliwość wykonywania zawodu kierowcy,

– kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach bloku programowego D1, D, D1+E i D+E (130 godzin teorii, 8 godzin praktyki, 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych) – wymagana 100% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (jedno podejście do egzaminu),

– kurs z obsługi klienta (16 godzin teorii) – wymagana 80% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin z obsługi klienta (jedno podejście do egzaminu),

– kurs z przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godzin teorii) – wymagana 80% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin z przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej (jedno podejście do egzaminu),

– profilowany kurs języka angielskiego lub niemieckiego (120 godzin teorii) – wymagana 80% frekwencja uczestnika projektu na kursie,

– egzamin z języka angielskiego lub niemieckiego (jedno podejście do egzaminu),

– materiały szkoleniowe przy wszystkich rodzajach kursów,

– catering (obiad) na kursie prawa jazdy i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

– catering (przerwa kawowa) na kursach języka angielskiego lub niemieckiego.

Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego bloku szkoleniowego wymienionego w ppkt. a) i b).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informujemy, że rekrutacja do projektu “Kierunek Progres – kompleksowy program rozwoju kwalifikacji kierowców” została zakończona!